Privacybeleid

Veense Orgelkapel verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is ook vastgelegd in de algemene voorwaarden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Veense Orgelkapel verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. We maken hierbij onderscheidt tussen gegevens van een Organisator (partij die een Event organiseert en de kaartverkoop opstart) en van een Bezoekers (consument die een kaartje koopt). Zie voor de uitleg van deze termen ook onze algemene voorwaarden.

Gezien vanuit de Bezoeker is de Organisator in de zin van de AVG de verwerkingsverantwoordelijke, Veense Orgelkapel is daarbij de verwerker die in opdracht van de Organisator diensten uitvoerd. Primair is de Organisator hierbij verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de wijze van omgang met de persoonsgegevens van de Bezoekers. Persoonsgegevens van de Bezoeker die wij verwerken:
– Naam
– e-Mailadres
– Aanvullende gegevens die expliciet door de Organisator kunnen worden uitgevraagd

Voor de persoonsgegevens van de Organisator is Veense Orgelkapel de verwerkingsverantwoordelijke. Persoonsgegevens van de Organisator die wij verwerken:
– Naam
– e-Mailadres
– Adresgegevens
– Bankgegevens

Wij slaan de gegevens op in een Nederlands datacentrum.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@veenseorgelkapel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Veense Orgelkapel verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw bestelling
– Contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Veense Orgelkapel verwerkt persoonsgegevens van Organisatoren voor de volgende doelen:
– Het leveren en afhandelen van een ticketservice
– Contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Uitbetalingen aan je te kunnen verrichten
– Om goederen bij je af te leveren

De gerechtvaardigde grondslag voor de verwerking is dat deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator.

Geautomatiseerde besluitvorming

Veense Orgelkapel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veense Orgelkapel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Veense Orgelkapel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens van Bezoekers: 1 jaar na verstrijken van het betreffende Event t.b.v. afhandeling en informatievoorziening richting de Organisator.
Gegevens van Organisator: 10 jaar na verstrijken van het laatste Event t.b.v. afhandeling en verplichting omtrent financiële administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Veense Orgelkapel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Veense Orgelkapel gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als Bezoeker kunt je hiervoor contact opnemen met de Organisator als de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw gegevens.

Als Organisator kun je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@veenseorgelkapel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Veense Orgelkapel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veense Orgelkapel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@veenseorgelkapel.nl

To top